Referat Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Tirsdag den 1 Marts. 2022 - Kl. 18.00

Indkaldte:     Morten B Jørgensen (MBJ) Hans Clausen (HC) Klaus M Ravn (KMR) Ole Midtgaard (OM) Henrik Gundesen (HG), Karina K Kjærgaard (KKK) Anne Sofie Faaborg Worm (AW)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem)  Edna Tobiasen (ET) (ikke bestyrelsesmedlem)

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

ok

2)     Nyt fra Formanden.

Formanden berettede kort om afholdte aktiviteter i 2021 og hvorledes man var nået i mål med sognearkivets tilbygning, der var stor tilfredshed omkring centerlederens og bestyrelsens arbejde i et svært Coronaår.

3)     Regnskabsanalyse 2021

Regnskabet for 2021 blev fremlagt, og der var stor tilfredshed omkring årets resultat.

4)     Budget 2022

Bestyrelsen og HM lavede udkast til Budget 2022 der skal godkendes på Repræsentantskabsmødet i 2022

Prisen på varme og el blev reguleret og der blev talt om hvorledes man kunne finde besparelser på dette område.

HM laver skriv til kommunen ang. Udfordringerne vedr. de stigende priser

5)     Sognearkiv afslutning

Processen omkring byggeriet blev gennemgået og bestyrelsen besigtigede tilbygningen.

Der blev redegjort for fejl og mangler vedr. byggeriet og CM byg er orienteret omkring dette.

Der mangler stadig sidste afregning fra CM-BYG og denne skulle være på plads i uge 10.

6)     Repræsentantskabsmøde

Datoen blev sat til 03.05.2022

Der blev foreslået nye medlemmer til Repræsentantskabet og dette fremlægges på mødet 2. Maj

                      

7)     Nyt fra Centerleder:

HM fortalte om dagligdagen i KAC og hvorledes der var stor tilfredshed omkring den nuværende personalesammensætning.

HM fortalte ydermere om at der indenfor nærmeste fremtid skulle kalkuleres med udskiftning af belysning i både kultursalen og hallen.

Der indhentes tilbud på LED belysning (HM)

HM fortalte om afholdte arrangementer i 2022 samt planerne på aktivitetssiden resten af året.

9)  Eventuelt

Med venlig hilsen

       

Henrik Roed Mortensen
Referent